Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Chủ nhật - 20/03/2022 01:54


Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 1.

12. Đường nối đường Hòn Hẻo tới đoạn cách đó khoảng 225 m về phía nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa là đường nối đường Hòn Hẻo tới đoạn cách đó khoảng 225 m về phía nam, có chiều dài khoảng 225 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn Cửa hàng xăng dầu số 1, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 225 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 2.
 

Đường nối đường Hòn Hẻo tới đoạn cách đó khoảng 225 m về phía nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 3.

Đường nối đường Hòn Hẻo tới đoạn cách đó khoảng 225 m về phía nam trên bản đồ Google vệ tinh.

13. Đường song song với đường Nguyễn Cụ

Phường Ninh Đa có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Nguyễn Cụ, có chiều dài khoảng 235 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Hòn Hẻo, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 235 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 4.

Đường nối song song với đường Nguyễn Cụ trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 5.

Đường nối song song với đường Nguyễn Cụ trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối đường Hòn Hẻo tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía tây

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Ninh Đa là đường nối đường Hòn Hẻo tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía tây, có chiều dài khoảng 1,20 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Hòn Hẻo, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 6.

Đường nối đường Hòn Hẻo tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía tây trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 7.

Đường nối đường Hòn Hẻo tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía tây trên bản đồ Google vệ tinh.

 

16. Đường nối đường Hòn Hẻo tới đoạn cách đó khoảng 350 m về phía bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa là đường nối đường Hòn Hẻo tới đoạn cách đó khoảng 225 m về phía nam, có chiều dài khoảng 225 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn Cửa hàng xăng dầu số 1, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 225 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 2.

Đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 3.

Đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường song song với đường Hòn Hèo

Phường Ninh Đa có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Hòn Hẻo, có chiều dài khoảng 690 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 690 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 4.

Đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 5.

Đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 380 m về phía đông

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Ninh Đa là đường nối đường Hòn Hẻo tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía tây, có chiều dài khoảng 1,20 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Hòn Hẻo, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 6.

Đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 7.

Đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy trên bản đồ Google vệ tinh.

 

19. Đường nối đường QL 26B tới QL 1A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa là đường nối đường QL 26B tới QL 1A, có chiều dài khoảng 1,10 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở QL 26B.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 2.

Đường nối QL 26B tới QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 3.

Đường nối QL 26B tới QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đường song song với QL 26B

Phường Ninh Đa có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với QL 26B, có chiều dài khoảng 1,6 km. Tuyến đường này đi qua QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,6 km về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 4.

Đường nối song song với QL 26B trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 5.

Đường song song với QL 26B trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường nối QL 26B tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km về phía nam

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Ninh Đa là đường nối QL 26B nối tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km về phía nam, có chiều dài khoảng 1,30 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 26B, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,30 km về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 6.

Đường nối QL 26B tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km về phía nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 7.

Đường nối QL 26B tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km về phía nam trên bản đồ Google vệ tinh.

 

22. Đường nối đường QL 26B tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa là đường nối đường QL 26B tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km, có chiều dài khoảng 1,30 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 26B, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,30 km về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 2.

Đường nối đường QL 26B tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 3.

Đường nối đường QL 26B tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km trên bản đồ Google vệ tinh.

23. Đường song song với QL 1A

Phường Ninh Đa có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với QL 1A, có chiều dài khoảng 330 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở QL 26B, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 330 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 4.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 5.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

24. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 370 m về phía tây

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Ninh Đa là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 370 m về phía tây, có chiều dài khoảng 1,30 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 370 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 370 m về phía tây trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 8) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 370 m về phía tây trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)

Bài viết mới nhất