Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Chủ nhật - 20/03/2022 01:41

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Ninh Đa thuộc thị xã Ninh Hòa, phía đông giáp xã Ninh Phú, phía tây giáp phường Ninh Phụng, phía nam giáp phường Ninh Hiệp, phía bắc giáp phường Ninh An.

1. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 345 m về phía đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 345 m về phía đông, có chiều dài khoảng 345 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn QL 1A, chạy song song với đường Hòn Hẻo, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 345 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 345 m về phía đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 345 m về phía đông trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với QL 1A

Phường Ninh Đa có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với QL 1A, có chiều dài khoảng 400 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Hòn Hẻo, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 400 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Ninh Đa là đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy, có chiều dài khoảng 940 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Nguyễn Cụ, sau đó kết thúc ở đường Mười Sáu Tháng Bảy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

4. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,75 km về phía nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,75 km về phía nam, có chiều dài khoảng 1,75 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,75 km về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,75 km về phía nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,75 km về phía nam trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường song song với đường Đầu Gành

Phường Ninh Đa có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với đường Đầu Gành, có chiều dài khoảng 490 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 490 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Đầu Gành trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Đầu Gành trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Ninh Đa là đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy, có chiều dài khoảng 1,10 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Nguyễn Cụ, sau đó kết thúc ở đường Mười Sáu Tháng Bảy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường nối đường Nguyễn Cụ tới đường Mười Sáu Tháng Bảy trên bản đồ Google vệ tinh.

7. Đường nối QL 1A tới đoạn Trường tiểu học số 1 Ninh Đa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa là đường nối QL 1A tới đoạn Trường tiểu học số 1 Ninh Đa, có chiều dài khoảng 245 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn trường tiểu học số 1 Ninh Đa.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn Trường tiểu học số 1 Ninh Đa trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn Trường tiểu học số 1 Ninh Đa trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường song song với QL1 A

Phường Ninh Đa có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với QL 1A, có chiều dài khoảng 1,43 km. Tuyến đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,43 km về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường song song với QL1 A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Đường song song với QL1 A trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía đông

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Ninh Đa là đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía đông, có chiều dài khoảng 1,20 km. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía đông trên bản đồ Google vệ tinh.

10. Đường nối đường Mười Sáu Tháng Bảy tới đoạn cách đó khoảng 560 m về phía đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa là đường nối đường Mười Sáu Tháng Bảy tới đoạn cách đó khoảng 560 m về phía đông, có chiều dài khoảng 560 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Mười Sáu Tháng Bảy, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 560 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 2.

Đường nối đường Mười Sáu Tháng Bảy tới đoạn cách đó khoảng 560 m về phía đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 3.

Đường nối đường Mười Sáu Tháng Bảy tới đoạn cách đó khoảng 560 m về phía đông trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường song song với QL 1A

Phường Ninh Đa có đường sẽ mở theo quy hoạch là đường song song với QL 1A, có chiều dài khoảng 345 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở đoạn gần Công ty TNHH TM-DV Tân Thành Công, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 345 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 4.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

 

12. Đường nối đường Đầu Gành tới đoạn cách đó khoảng 535 m về phía nam

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở phường Ninh Đa là đường nối đường Đầu Gành tới đoạn cách đó khoảng 535 m về phía nam, có chiều dài khoảng 535 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Đầu Gành, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,20 km về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 6.

Đường nối đường Đầu Gành tới đoạn cách đó khoảng 535 m về phía nam trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 7.

Đường nối đường Đầu Gành tới đoạn cách đó khoảng 535 m về phía nam trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp) 

 

Bài viết mới nhất