UBND tỉnh Khánh Hòa: Đồng ý đề xuất Nhà nước thu hồi đất khi thực hiện dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm

Thứ sáu - 08/04/2022 22:10

Một góc huyện Cam Lâm.

Trước đó, ngày 22-3, Sở TN-MT đã có báo cáo về việc chủ trương chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm. Qua nghiên cứu các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, sở nhận thấy, dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm thuộc loại dự án xây dựng khu đô thị mới quy định tại điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai. Theo đó, về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được quy định cụ thể bởi Luật Đất đai; Nghị định số 47 ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 37 ngày 30-6-2014 của Bộ trưởng Bộ TN-MT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tại địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Quyết định số 10 ngày 26-8-2021 và Quyết định số 04 ngày 9-3-2022 (Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10).

Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị sân bay Cam Lâm theo đúng quy định pháp luật hiện hành, nếu có vướng mắc phát sinh, Sở TN-MT căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ để tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định và thẩm quyền.

V.K
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202204/ubnd-tinh-khanh-hoa-dong-y-de-xuat-nha-nuoc-thu-hoi-dat-khi-thuc-hien-du-an-khu-do-thi-san-bay-cam-lam-8248161/

Bài viết mới nhất